Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Денисенко Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 72501 Запорізька обл. смт. Якимівка вул. Богдана Хмельницького, б.2А
4. Код за ЄДРПОУ 00903989
5. Міжміський код та телефон, факс +380613191128 +380613191118
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00903989.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 12.05.2017 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ"
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ" 10 квiтня 2017 року (Протокол вiд 10.04.2017р.) прийнято рiшення змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - 12 травня 2017 року. До змiни повне найменування акцiонерного товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ", пiсля змiни повне найменування акцiонерного товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ".