Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Денисенко Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Якимiвський райпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 72501 Запорізька обл. смт. Якимівка Б.Хмельницького, 2а
4. Код за ЄДРПОУ 00903989
5. Міжміський код та телефон, факс (06131) 9-11-28 (06131) 9-11-28
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00903989.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.04.2017 припинено повноваження Директор Денисенко Олександр Iванович д/н д/н
д/н
61.67
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Денисенко Олександр Iванович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 10.04.2017 р.; володіє 562720 акціями, що складає 61.67% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 140680 грн.; на посаді особа перебувала 2 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв"язку із зміною типу акціонерного товариства; підстави: рішення загальних зборів акціонерів , повноваження припиняються з 01.05.2017 року.
10.04.2017 обрано Директор Денисенко Олександр Iванович д/н д/н
д/н
61.67
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Денисенко Олександр Iванович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 10.04.2017 р.; володіє 562720 акціями, що складає 61.67% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 140680 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства; підстави: рішення загальних зборів акціонерів , повноваження набувають чинності з 01.05.2017 року.
10.04.2017 припинено повноваження Голова наглядової ради Денисенко Iван Олександрович д/н д/н
д/н
0.33
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Денисенко Iван Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 10.04.2017 р.; володіє 3656 акціями, що складає 0.33% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 914 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді ; підстави: рішення загальних зборів.Повноваження припиняються з 01.05.2017 року.
10.04.2017 призначено Голова наглядової ради Денисенко Iван Олександрович д/н д/н
д/н
0.33
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Денисенко Iван Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 10.04.2017 р.; володіє 3047 акціями, що складає 0.33% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 761.75 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: голова наглядової ради, приватний підприємець; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства; причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк. Повноваження набувають чинності з 01.05.2017 року; підстави: рішенням загальних зборів акціонерів призначений членом наглядової ради, а за рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 10.04.2017р.) обраний на посаду Голови наглядової ради.
10.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Крутило Надія Іванівна д/н д/н
д/н
0.5
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Крутило Надія Іванівна Денисенко Людмила ІВанівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 10.04.2017 р.; володіє 4570 акціями, що складає 0.5% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 1142.5 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді ; підстави: рішення загальних зборів.Повноваження припиняються з 01.05.2017 року.
10.04.2017 припинено повноваження Голова ревізійної комісії Новиков Сергій Анатолійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Новиков Сергій Анатолійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 10.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді ; підстави: рішення загальних зборів.Повноваження припиняються з 01.05.2017 року.
10.04.2017 призначено член наглядової ради Крутило Надія Іванівна д/н д/н
д/н
0.5
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Крутило Надія Іванівна Денисенко Людмила ІВанівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 10.04.2017 р.; володіє 4570 акціями, що складає 0.5% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 1142.5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: завiдувач складом; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв'язку із переобранням на новий строк. Повноваження набувають чинності з 01.05.2017 року; підстави: рішення загальних зборів.
10.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Петрук Сергiй Леднiдович д/н д/н
д/н
0.5
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Петрук Сергiй Леднiдович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 10.04.2017 р.; володіє 4570 акціями, що складає 0.5% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 1142.5 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді ; підстави: рішення загальних зборів.Переобраний на посаду члена Ревізійної комісії. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено. Повноваження припиняються з 01.05.2017 року.
10.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Хоменко Раїса Олександрівна д/н д/н
д/н
0.5
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Хоменко Раїса Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 10.04.2017 р.; володіє 4570 акціями, що складає 0.5% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 1142.5 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді ; підстави: рішення загальних зборів. Повноваження припиняються з 01.05.2017 року.
10.04.2017 призначено член наглядової ради Хоменко Раїса Олександрівна д/н д/н
д/н
0.5
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Хоменко Раїса Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 10.04.2017 р.; володіє 4570 акціями, що складає 0.5% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 1142.5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв'язку із переобранням на новий строк. Повноваження набувають чинності з 01.05.2017 року; підстави: рішення загальних зборів.
10.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Грибачов Сергій Іванович д/н д/н
д/н
0.5
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Грибачов Сергій Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 10.04.2017 р.; володіє 4570 акціями, що складає 0.5% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 1142.5 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді ; підстави: рішення загальних зборів.. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено. Повноваження припиняються з 01.05.2017 року.
10.04.2017 призначено Голова ревізійної комісії Новиков Сергій Анатолійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревізійної комісії Новиков Сергій Анатолійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 10.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний державний податковий iнспектор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів та Ревізійна комісія, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк. Повноваження набувають чинності з 01.05.2017 року; підстави: рішенням загальних зборів обраний членом Ревізійної комісії, а за рішенням Ревізійної комісії, обраний Головою Ревізійної комісії.
10.04.2017 припинено повноваження Член ревізійної комісії Денисенко Людмила Іванівна д/н д/н
д/н
0.5
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Денисенко Людмила Іванівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 10.04.2017 р.; володіє 4570 акціями, що складає 0.5% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 1142.5 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді ; підстави: рішення загальних зборів.Повноваження припиняються з 01.05.2017 року.
10.04.2017 призначено Член ревізійної комісії Денисенко Людмила Іванівна д/н д/н
д/н
0.5
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Денисенко Людмила Іванівна Денисенко Людмила Іванівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 10.04.2017 р.; володіє 4570 акціями, що складає 0.5% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 1142.5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв'язку із переобранням на новий строк. Повноваження набувають чинності з 01.05.2017 року; підстави: рішення загальних зборів..
10.04.2017 припинено повноваження Член ревізійної комісії Пальцев Валерій Сергійович д/н д/н
д/н
0.33
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Пальцев Валерій Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 10.04.2017 р.; володіє 3047 акціями, що складає 0.33% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 914 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді ; підстави: рішення загальних зборів.Повноваження припиняються з 01.05.2017 року.
10.04.2017 призначено Член ревізійної комісії Петрук Сергій Леонідович д/н д/н
д/н
0.5
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Петрук Сергій Леонідович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 10.04.2017 р.; володіє 4570 акціями, що складає 0.5% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 1142.5 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: обраний на посаду за рішення загальних зборів акціонерів. Повноваження набувають чинності з 01.05.2017 р.; підстави: рішення загальних зборів..