Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Денисенко Олександр Іванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство “Якимівський райпостач”
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 72501 Запорізька обл. Якимівський р-н.смт Якимівка , вул. Б. Хмельницького б.2А
4. Код за ЄДРПОУ 00903989
5. Міжміський код та телефон, факс 0613191118 0613191118
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00903989.smida.gov.ua в мережі Інтернет 09.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.04.2015 припинено повноваження Директор Денисенко Олександр Іванович д/н д/н
д/н
61.672
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Денисенко Олександр Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 09.04.2015 р.; володіє акціями, що складає 61,672% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій 562720 шт, грошовому вираженні становить 140680 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених удимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів , причина прийняття цього рішення: закінчення терміну повноважень; підстави:Рішення загальних зборів.
09.04.2015 обрано Директор Денисенко Олександр Іванович д/н д/н
д/н
61.672
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Денисенко Олександр Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 09.04.2015 р.; володіє 562720 акціями, що складає 61.672% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 140680 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Директор товариства. Протягом останніх п’яти років посаду не змінював.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів 09.04.2015року., причина прийняття цього рішення: Переобрання на новий термін ; підстави: рішення Загальні збори акціонерів.