Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.04.2019
Дата публікації 12.03.2019 16:57:22
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ"
Юридична адреса* 72501, Запорізька область. смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького 2а
Керівник* Денисенко Олександр Іванович - директор. Тел: 0613191118
E-mail* akimr@vremont.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватного  акціонерного товариства «Якимівський райпостач»

Приватне акціонерне товариство «Якимівський райпостач» (код за ЄДРПОУ - 00903989) (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 72501, Запорізька область смт. Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б. 2а., в особі  директора Денисенко Олександра Івановича,  цим повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться

16 квітня 2019 року о 09-00 за адресою:72501,Запорізька область смт. Якимівка, вул. Богдана Хмельницького,б.2а,каб.№2 Перелік питань, що виноситься на голосування:

 1. Про обрання лічильної комісії та секретаря  Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення

 1. Обрати- лічильну комісію у складі Науменко Н.М.,Чеченова Л.Ж.

       Секретаря – Чеченова Л.Ж

1.2. Орати головою зборів Денисенко Івана Олександровича; секретарем зборів Чеченову Людмилу Жоржівну.

1.3.  Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

 • час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 • час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
 • час на відповіді на запитання– до 5 хвилин;
 • заяви, питания, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки вписьмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім’я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
 • один з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
 • питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування нерозглядаються;
 • учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, якийбажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
 • засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
 • удіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
 • особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;

2.   Затвердження порядку та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення

Бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання членом Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Член реєстраційної комісії»та місце для зазначення ПІБ члена Реєстраційної комісії та його особистого підпису.

У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності.Ця позначка засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії із зазначення їх ПІБ.

3.   Розгляд та затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Якимівський райпостач» за 2018 рік та головні напрямки діяльності на  2019 рік.

Проект рішення

Затвердити звіт Виконавчого органу товариства за 2018, та планові показники діяльності на 2019 рік.

Признати роботу виконавчого органу у 2018 року задовільною.

4.   Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік..

Проект рішення

Річний звіт діяльності Наглядової ради у 2018 році затвердити.

Роботу Наглядової ради у 2018 році признати задовільною.

5.   Розгляд та затвердження звіту ( висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення

Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити.

Роботу Ревізійної комісії у 2018 році визнати задовільною.

6.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення                

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Затвердити баланс станом на 31.12.2018 року з валютою 798,2 тис грн..(форма №1-м).

Затвердити звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма №2-м)..

7.   Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році та нормативів на 2019р

Проект рішення

Дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

Збиток 2018 року 124,7 тис. грн.. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань ,включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті товариства за адресою http://00903989.smida.gov.ua

Реєстрація учасників зборів відбудеться 16  квітня 2019 року з 08-00 год. до 09-00 год., за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  на 24.00 годину 10.04.2019 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Якимівський райпостач» (тис. грн.)

Найменування показника

2018 рік

2017 рік

Усього активів

798,2

868,3

Основні засоби (за залишковою вартістю)

115,0

130,4

Запаси

463,0

529,2

Сумарна дебіторська заборгованість

3,1

4,2

Гроші та їх еквіваленти

67,3

52,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350,2

474,9

Власний капітал

635,3

760,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

228,1

228,1

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

117,3

100,1

Поточні зобов’язання і забезпечення

45,6

8,2

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-124,7

32,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

912440

912440

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,1367

0,0361

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

Згідно п.10 Розділу У1 Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, зобов’язаний укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах із Зберігачем  від власного імені. Якщо власник не зробив цього до 12.10.2014, то належні йому цінні папери не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Це обмеження буде скасовано після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою ПАТ КБ Приватбанк –(056), 736-91-29 договору про обслуговування рахунку в ЦП.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної особи, кожний робочий день з 08-00 по 15-00 (без перерви ) за адресою: 72501, Запорізька область, смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б.2а, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або його повноваження. Відповідальна особа Чеченова Л.Ж. Довідки за телефоном:  0688932043

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів надаються Товариством письмово  та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням товариства.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища   акціонера, який її вносить, кількості  належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Товариство приймає рішення   про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій,   може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в  п.4) 

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.  Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це   Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах   може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного    Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах а  на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій – 912440 штук, голосуючих акцій – 587703 штук станом на 10.03.2019, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Наглядова рада  ПРАТ «Якимівський райпостач»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Денисенко Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2019
(дата)