Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.04.2018
Дата публікації 05.03.2018 20:39:56
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ"
Юридична адреса* 72501, Запорізька область. смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького 2а
Керівник* Денисенко Олександр Іванович - директор. Тел: 0613191118
E-mail* akimr@vremont.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватного  акціонерного товариства «Якимівський райпостач»

Приватне акціонерне товариство «Якимівський райпостач» (код за ЄДРПОУ - 00903989) (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 72501, Запорізька область смт. Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б. 2а., в особі  директора Денисенко Олександра Івановича,  цим повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться

06 квітня 2018 року о 09-00 за адресою:72501,Запорізька область смт. Якимівка, вул. Богдана Хмельницького,б.2а,каб.№2 Перелік питань, що виноситься на голосування:

  1. Про обрання лічильної комісії та секретаря  Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення

Обрати- лічильну комісію у складі Науменко Н.М.,Чеченова Л.Ж.

         Секретаря – Чеченова Л.Ж.

  1. Розгляд та затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Якимівський райпостач» за 2017 рік та головні напрямки діяльності на  2018 рік.

Проект рішення

Затвердити звіт Виконавчого органу товариства за 2017, та планові показники діяльності на 2018 рік.

Признати роботу виконавчого органу у 2017 року задовільною.

  1. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік..

Проект рішення

Річний звіт діяльності Наглядової ради у 2017 році затвердити.

Роботу Наглядової ради у 2017 році признати задовільною.

  1. Розгляд та затвердження звіту ( висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення

Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити.

Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення

Затвердити баланс станом на 31.12.2017 року з валютою 868 тис грн..(форма №1).

Затвердити звіт про фінансові результати за 2017 рік (форма №2).

Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (форма №3).

Затвердити звіт про власний капітал за 2017 рік (форма №4).

Затвердити примітки до фінансової звітності станом на 31.12.2017.

  1. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2017 році та нормативів на 2018 р.

Проект рішення

Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

Прибуток 2017 року 32921 гривню віднести до нерозподіленого прибутку минулих років.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань ,включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті товариства за адресою http://00903989.smida.gov.ua

Реєстрація учасників зборів відбудеться 06  квітня 2018 року з 08-00 год. до 09-00 год., за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  на 24.00 годину 02.04.2018 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Якимівський райпостач» (тис. грн.)

Найменування показника

2017 рік

2016 рік

Усього активів

868

853

Основні засоби та інвестиційна нерухомість

130

148

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

529

514

Сумарна дебіторська заборгованість

4

21

Грошові кошти та їх еквіваленти

53

20

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

475

         442 

Власний капітал

760

727

Статутний капітал

228

228

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

8

8

Чистий прибуток (збиток)

33

1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

912440

912440

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

Згідно п.10 Розділу У1 Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, зобов’язаний укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах із Зберігачем  від власного імені. Якщо власник не зробив цього до 12.10.2014, то належні йому цінні папери не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Це обмеження буде скасовано після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою ПАТ КБ Приватбанк –(056), 736-91-29 договору про обслуговування рахунку в ЦП.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної особи, кожний робочий день з 08-00 по 15-00 (без перерви ) за адресою: 72501, Запорізька область, смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б.2а, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або його повноваження. Відповідальна особа Чеченова Л.Ж. Довідки за телефоном:  0688932043

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів надаються Товариством письмово  та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням товариства.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища   акціонера, який її вносить, кількості  належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Товариство приймає рішення   про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій,   може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в  п.4) 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.  Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це   Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах   може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного    Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах а  на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Денисенко Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2018
(дата)