Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.12.2016
Дата публікації 11.11.2016 15:05:23
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Якимівський райпостач"
Юридична адреса* 72501, Запорізька область. смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького 2а
Керівник* Денисенко Олександр Іванович - директор. Тел: 0613191118
E-mail* akimr@vremont.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Якимівський райпостач»

Публічне акціонерне товариство «Якимівський райпостач» (код за ЄДРПОУ - 00903989) (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 72501, Запорізька область смт. Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б. 2а., в особі директора Денисенко Олександра Івановича,  цим повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «6» грудня 2016 року о 09-00 за адресою: 72501,Запорізька область смт. Якимівка, вул. Богдана Хмельницького, б. 2а .каб.№2

Перелік питань, що виноситься на голосування:

  1. Про обрання лічильної комісії та секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

  2. Зміна типу товариства на приватне акціонерне товариство.

  3. Зміна найменування товариства.

  4. Прийняття нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства.

  5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції

Реєстрація учасників зборів відбудеться « 6» грудня 2016 року з 08-00 год. до 09-00 год., за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  на 24.00 годину 30.11.2016 року.

Для участі у Загальних зборах при собі мати: документ, що підтверджує особу акціонера чи його представника, доручення на право участі у зборах.

Згідно п,10 Розділу У1 Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, зобов’язаний укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах із Зберігачем від власного імені. Якщо власник не зробив цього до 12.10.2014, то належні йому цінні папери не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Це обмеження буде скасовано після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою,ПАТ КБ Приватбанк – Курілець Наталья Олексіївна 0958439591, договору про обслуговування рахунку в ЦП.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної особи, кожний робочий день з 08-00 по 14-00 (без перерви ) за адресою: 72501, Запорізька область, смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б.2а, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або його повноваження.

Відповідальна особа Чеченова Л.Ж. Довідки за телефоном: 0 (6131) 91118

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в "Бюлетень. Цінні папери України", №211 від 10.11.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Денисенко Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.11.2016
(дата)