Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2016
Дата публікації 11.03.2016 08:16:01
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Якимівський райпостач"
Юридична адреса* 72501, Запорізька область. смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького 2а
Керівник* Денисенко Олександр Іванович - директор. Тел: 0613191118
E-mail* akimr@vremont.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Якимівський райпостач»

Публічне акціонерне товариство «Якимівський райпостач» (код за ЄДРПОУ - 00903989) (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 72501, Запорізька область смт. Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б. 2а., в особі  директора Денисенко Олександра Івановича,  цим повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «18» квітня 2016 року о 09-00 за адресою: 72501,Запорізька область смт.  Якимівка, вул. Богдана Хмельницького, б. 2а .каб.№2

Перелік питань, що виноситься на голосування:

  1. Про обрання лічильної комісії та секретаря  Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Якимівський райпостач» за 2015 рік та головні напрямки діяльності на   2016 рік, прийняття рішення за наслідками звіту.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
  6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2015 році та нормативів на 2016 р.
  7. Внесення змін до Статуту.

Реєстрація учасників зборів відбудеться «18» квітня 2016 року з 08-00 год. до 09-00 год., за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  на 24.00 годину 12.04.2015 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Публічного акціонерного товариства «Якимівський райпостач» (тис. грн.)

Найменування показника

2015 рік

2014 рік

Усього активів

846

867

Основні засоби та інвестиційна нерухомість

167

18

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

485

502

Сумарна дебіторська заборгованість

6

13

Грошові кошти та їх еквіваленти

23

16

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

441

         465 

Власний капітал

726

750

Статутний капітал

228

228

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

14

10

Чистий прибуток (збиток)

-24

        -104

Середньорічна кількість акцій (шт.)

912440

912440

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

7

Для участі у Загальних зборах при собі мати: документ, що підтверджує особу акціонера чи його представника, доручення на право участі у зборах.

Згідно п,10 Розділу У1 Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, зобов’язаний укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах із Зберігачем  від власного імені. Якщо власник не зробив цього до 12.10.2014, то належні йому цінні папери не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Це обмеження буде скасовано після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою,ПАТ КБ Приватбанк – Курілець Наталья Олексіївна 0958439591, договору про обслуговування рахунку в ЦП.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної особи, кожний робочий день з 08-00 по 15-00 (без перерви ) за адресою: 72501, Запорізька область, смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б.2а, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або його повноваження.

Відповідальна особа Чеченова Л.Ж. Довідки за телефоном:  0 (6131) 91118

__________________________________________________________________________________________________

Директор ПАТ «Якимівський райпостач»                                                              О.І.Денисенко

 

Повідомлення  про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень «Цінні папери України» №41від 04.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Денисенко Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2016
(дата)