Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.03.2015
Дата публікації 10.03.2015 20:43:17
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Якимівський райпостач"
Юридична адреса* 72501, Запорізька область. смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького 2а
Керівник* Денисенко Олександр Іванович - директор. Тел: 0613191118
E-mail* akimr@vremont.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Якимівський райпостач» Публічне акціонерне товариство «Якимівський райпостач» (код за ЄДРПОУ - 00903989) (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 72501, Запорізька область смт. Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б. 2а., в особі директора Денисенко Олександра Івановича, цим повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «09» квітня 2015 року о 09-00 за адресою: 72501,Запорізька область смт. Якимівка, вул. Богдана Хмельницького, б. 2А . каб.№2 Перелік питань, що виноситься на голосування: 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Якимівський райпостач» за 2014 рік та головні напрямки діяльності на 2015 рік, прийняття рішення за наслідками звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2014 році та нормативів на 2015 р. 7. Про обрання Виконавчого органу товариства. Реєстрація учасників зборів відбудеться «09» квітня 2015 року з 08-00 год. до 09-00 год., за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24.00 годину 03.04.2015 року. Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Якимівський райпостач» (тис. грн.) Найменування показника 2014 рік 2013 рік Усього активів 867 956 Основні засоби 184 214 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 502 542 Сумарна дебіторська заборгованість 13 22 Грошові кошти та їх еквіваленти 16 25 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 465 569 Власний капітал 750 854 Статутний капітал 228 228 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 10 11 Чистий прибуток (збиток) -104 -100 Середньорічна кількість акцій (шт.) 912440 912440 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7 Для участі у Загальних зборах при собі мати: документ, що підтверджує особу акціонера чи його представника, доручення на право участі у зборах. Згідно п,10 Розділу У1 Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, зобов’язаний укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах із Зберігачем від власного імені. Якщо власник не зробив цього до 12.10.2014, то належні йому цінні папери не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Це обмеження буде скасовано після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою,ПАТ КБ Приватбанк – Курілець Наталья Олексіївна 0958439591, договору про обслуговування рахунку в ЦП. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної особи, кожний робочий день з 08-00 по 16-00 (перерва з 12-00 по 13-00) за адресою: 72501, Запорізька область, смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б.2а, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або його повноваження. Відповідальна особа Чеченова Л.Ж. Довідки за телефоном: 0 (6131) 91118 Директор ПАТ «Якимівський райпостач» О.І.Денисенко Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Відомості НКЦПФР» № 45(2049) від 06.03.2015р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Денисенко Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2015
(дата)