Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.03.2014
Дата публікації 16.03.2014 17:22:42
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Якимівський райпостач"
Юридична адреса* 72501, Запорізька область. смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького 2а
Керівник* Денисенко Олександр Іванович - директор. Тел: 0613191118
E-mail* akimr@vremont.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Якимівський райпостач»
Публічне акціонерне товариство «Якимівський райпостач» (код за ЄДРПОУ - 00903989) (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 72501, Запорізька область смт. Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б. 2а., в особі директора Денисенко Олександра Івановича,  цим повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «09» квітня 2014 року о 09-00 за адресою: 72501,Запорізька область смт. Якимівка, вул. Богдана Хмельницького, б. 2а .каб.№2
Перелік питань, що виноситься на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Якимівський райпостач» за 2013 рік та головні напрямки діяльності на 2014 рік, прийняття рішення за наслідками звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2013 році та нормативів на 2014 р.
7. Про обрання Наглядової ради товариства.
8. Про обрання Ревізійної комісії товариства.
Реєстрація учасників зборів відбудеться «09» квітня 2014 року з 08-00 год. до 09-00 год., за місцем проведення зборів.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  на 24.00 годину 03.04.2014 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Якимівський райпостач» (тис. грн.)
Найменування показника
2013 рік
2012 рік
Усього активів
956
1072
Основні засоби
214
237
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
542
633
Сумарна дебіторська заборгованість
22
27
Грошові кошти та їх еквіваленти
25
27
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
569
669
Власний капітал
854
954
Статутний капітал
228
228
Довгострокові зобов’язання
-
-
Поточні зобов’язання
11
7
Чистий прибуток (збиток)
-100
-99
Середньорічна кількість акцій (шт.)
912440
912440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
7
7
Для участі у Загальних зборах при собі мати: документ, що підтверджує особу акціонера чи його представника, доручення на право участі у зборах.
Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної особи, кожний робочий день з 08-00 по 16-00 (перерва з 12-00 по 13-00) за адресою: 72501, Запорізька область, смт.Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б.2а, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або його повноваження.
Відповідальна особа Чеченова Л.Ж. Довідки за телефоном: 0 (6131) 91118
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Відомості НКЦПФР» № 44(1797) від 05.03.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Денисенко Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2014
(дата)