Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.02.2012
Дата публікації 22.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Якимівський райпостач"
Юридична адреса* 72501 Запорізька обл. смт.Якимівка вул. Богдана Хмельницького буд 2-А
Керівник* Денисенко Олександр Іванович - Директор. Тел: 0613191128
E-mail* 00903989@privat-online.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Якимівський райпостач»

Публічне акціонерне товариство «Якимівський райпостач» (код за ЄДРПОУ - 00903989) (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 72501, Запорізька область смт. Якимівка, вул.Богдана Хмельницького, б. 2а., в особі директора Денисенко Олександра Івановича,  цим повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» березня 2012 року о 09-00 за адресою: 72501,Запорізька область смт. Якимівка, вул. Богдана Хмельницького, б. 2а .

Перелік питань, що виноситься на голосування:
1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2.Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Якимівський райпостач» за 2011 рік та головні напрямки діяльності на 2012 рік, прийняття рішення за наслідками звіту.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2011 році та нормативів на 2012 р.

Реєстрація учасників зборів відбудеться «29» березня 2012 року з 08-00 год. до 09-00 год., за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  на 24.00 годину 23.03.2012 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Якимівський райпостач» (тис. грн.)
Найменування показника
2011 рік
2010 рік
Усього активів
1040,3
1092,1
Основні засоби
236,6
249,9
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
686,0
678,2
Сумарна дебіторська заборгованість
16,4
58,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
41,9
46,6
Нерозподілений прибуток
37,8
66,5
Власний капітал
1032,7
1061,4
Статутний капітал
228,1
228,1
Довгострокові зобов’язання
-
-
Поточні зобов’язання
7,6
30,7
Чистий прибуток (збиток)
0,4
-13,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
912440
912440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
9
9
Для участі у Загальних зборах при собі мати: документ, що підтверджує особу акціонера чи його представника, доручення на право участі у зборах.
Для ознайомлення з матеріалами щодо порядку денного звертатися за адресою:
72501,Запорізька область смт. Якимівка, вул. Богдана Хмельницького, б. 2а в робочі дні з 13-00 до 15-30.
Відповідальна особа Чеченова Л.Ж. Довідки за телефоном: 0 (6131) 91118

Повідомлення опубліковане в офіційному друкованному виданні Відомості ДКЦПФР від 16.02.2012 у № 32(1285)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Денисенко Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2012
(дата)